Vragen en Antwoorden

Quantum Age producten zijn uniek en luiden een tijdperk in van grote veranderingen. Het is de levenskracht achter alle dingen die mogelijk maakt dat er beweging en verbetering kan ontstaan. Quantum Age producten zijn slechts uitdragers van deze levenskracht en worden de mensheid gegeven als hulpmiddelen om verder te komen. Naast het helpen veranderen van onze leefomgeving, onze wateren en onze gewassen, zal er uiteindelijk een verandering optreden in leef- en denkpatronen, kortom een verandering in bewustzijn.

 

We horen steeds vaker over quantum technologie, quantum sprong, quantum healing, quantum energie en nog veel meer. Wat is quantum eigenlijk?

Dit is een vrij ingewikkelde materie waar de Natuurwetenschappen ongeveer het volgende over zeggen: "Quantum is een natuurlijke ongewone eenheid van energie- of geladen deeltjes die zich voortbeweegt, bijvoorbeeld als een constante magnetische golf of als licht op een bepaalde frequentie of golflengte". Het woord is min of meer afkomstig van de studie van Quantum Veld Theorie, waarbij ondermeer de mate wordt onderzocht waarin een atoom energie genereert (uitstraalt) wanneer 't van staat verandert binnen het quantumveld. Als we op sub-atomair niveau naar materie kijken dan nemen we waar dat er slechts ruimte bestaat en geen materie. Materie is een waarnemingsvorm die ontstaat aan de hand van de wijze waarop de persoon naar de materie kijkt en zijn bewustzijn aan verbindt. Wanneer je naar materie kijkt vanuit een ander perspectief en daar andere waarden aan verbindt en je bewustzijn daar op aanpast, dan kun je binnen de mogelijkheden van het quantum levensveld de vorm mee laten veranderen conform de waarden die je eraan verleent. En zoals de ontdekker van de Quantumwands, Exavier Phoenix, zegt: bewustzijn gaat vooraf aan de vorm. Het is voor ons dus belangrijk om de eigenschappen die vooraf gaan aan een bijzondere realiteitsverandering eerst en vooral in gang te zetten door een verandering van ons huidig bewustzijn. En dat proces speelt zich voornamelijk af in de cellen zoals u verderop kunt lezen in een van de volgende antwoorden. Verandering van bewustzijn, van de wijze waarop we tegen alles aankijken, waarop we handelen, waarop we ons dagelijks leven indelen, dus van ons denken en handelen, is van essentieel belang voor onze verdere groei als mens.

Aanraders voor hen die zich verder willen verdiepen in deze 'moeilijke' materie:
- The Quantum World - by Kenneth W. Ford
- The Physics of Consciousness, The Quantum Mind and the meaning of
Life - Evan Harris Walker
- Lost Secrets of the Sacred Ark - Laurence Gardner
- De Kosmische Symfonie - Brian Greene
- Power vs. Force - David R. Hawkins

 

Waarom kunnen wij het niet zelf doen en die energie gebruiken voor alles in onze huidige omgeving? 

Dit is een mooie vraag omdat het refereert aan dat wat in onze wereld gaande is. Ten eerste is het zo dat er al enkele tientallen jaren 'vanuit kosmische invloeden' veel voorbereiding gaande is om de mens op atomair niveau voor te bereiden op deze nieuwe staat van quantum verandering. Ja, uiteindelijk zullen we dat allemaal kunnen, continu. En voor sommigen is dit moment al dicht genaderd. De realiteit is echter dat het nu nog niet zo is. Simpelweg, omdat de mens een complex systeem is van meerdere soorten energiestromen, over een vrije wil beschikt, nogal veranderlijk is en nog niet in staat is zich continu te focussen waardoor alle haar omringende invloeden kunnen wegvallen.

In navolging van het voorgaande kun je stellen, dat de mens continu onder beïnvloeding is van een enorm complex systeem van haar omringende polariteiten, in dat opzicht nog niet in echte vrijheid verkeert en daardoor niet in staat is om haar volledige gang te gaan.

 

Van welk materiaal zijn de buisjes gemaakt?

Het materiaal van het omhulsel is gemaakt van een medische graad van een PolyCarbonaat Harsverbinding van één van de volgende gedeponeerde merken: GE Lexans, Mitsubishi Lupilon, Bayer Makrolon. Het gaat hier om hetzelfde medisch goedgekeurde onverwoestbare en kostbare materiaal waar men kunstheupen van maakt. In de buisjes zit er een Mix (c) van speciale Mineralen (c) met een Hoge Matrix Frequentie.

 

Wie mogen Quantum Water gebruiken?

Iedereen! Ik zal hier kort vertellen wat voor aantrekkingskracht het quantumwater bijvoorbeeld heeft op dieren. Eén van de oprichters van de organisatie voor quantumwater woont in Amerika op een landerij ver van de drukke stad tegen de bossen en bergen. Hij heeft een waterbron met stromend water in de buurt van zijn huis. Daar haalt hij z'n water dagelijks vandaan en werd hij gedurende de afgelopen jaren geconfronteerd met af en toe een wild dier uit de bossen die daar stond te drinken en van schrik wegrende wanneer hij aankwam. Hij kreeg het idee om een paar quantum buisjes in de bron te plaatsen zodat de dieren ook konden meeprofiteren. Sedert dien treft hij drinkende wilde dieren uit de bossen dagelijks aan bij de bron. Ze lopen niet meer weg van schrik en staren hem dankbaar aan terwijl ze verder gaan met drinken. Onlangs vertelde hij dat het er nu zoveel zijn dat er gedurende de gehele dag daar meerdere wilde dieren vertoeven die er graag blijven rondhangen.

 

Wat gebeurt er in ons lichaam wanneer we dit water drinken?

Het bijzondere van quantumwater is dat het gezegend is met de energie van het quantumveld. Een aantal bijzondere eigenschappen onstaan daardoor in het water. Elke energie-'handtekening' van eventuele toevoegingen in het water wordt geneutraliseerd, het water krijgt een hoge hydratatiewaarde, een zeer lage oppervlaktespanning en door de aanraking met de Quantumwand krijgt het de energetische blauwdruk van de andere staat van het quantumveld met alle mogelijkheden van die hogere staat. Mogelijkheden die voor ons verder kunnen reiken dan slechts water. Water is een transporteur. Water heeft de bijzondere eigenschap dat het als enige transporteur tot diep in de cellen kan doordringen wanneer het van de juiste kwaliteit is en niet nutteloos hoeft te worden afgevoerd via de nieren. Dergelijk water heeft dan een hoge hydratatiewaarde waardoor het tot diep in de cellen kan doordringen. Wanneer het water in de cellen komt, zal het op intelligente wijze (quantumveld energie = levensenergie = intelligentie) te werk gaan en alles doen wat gedaan mag worden. Onze cellen bestaan voor het grootste deel uit hele kleine spriraalvormige weefselbuisjes, de Microtubuli (zie Wikipedia), die opgebouwd zijn uit lange weefseldraden functioneel bij de celdeling. In deze spiraalvormige buisjes zit het lichaamswater (2/3 deel van ons totale lichaam bestaat uit water). De wetenschap is zich intussen ervan bewust dat in dit lichaamswater in de Microtubuli, ons bewustzijn zich ophoudt in de vorm van informatie-hologrammen. Stel je nou eens voor wat dat betekent. Allereerst zal het quantumwater beginnen om het lichaamswater te verschonen en alle vervuiling helpen afvoeren.

Nogmaals gezegd, dit gebeurt intelligent op het juiste tempo voor iedereen. Daarna zal er op vele plaatsen in het lichaam een correctie plaatsvinden wanneer dat mogelijk en nodig is. Kortom er zal een genezingsproces in werking treden dat van persoon tot persoon in lengte en kwaliteit zal verschillen afhankelijk van de staat waarin de cellen van het lichaam zich bevinden en afhankelijk van de levensblauwdruk van die persoon. Onderwijl zal door het opschonen van het lichaamswater, de oude informatie die daar opgeslagen is haar verankeringsbasis kwijtraken en te maken krijgen met de nieuwe energetische blauwdruk van het quantumwater. Oude denkpatronen en oude leefwijzen kunnen daardoor worden losgelaten en verdwijnen uit het bewustzijn van de cellen. Daardoor kan er ruimte vrijkomen voor kenmerken van andere leefwijzen en denkpatronen die worden aangereikt vanuit de andere staat binnen het quantumveld en verandert aldus het bewustzijn van het individu. En dit op haar beurt beïnvloedt het collectief waar die persoon deel van uitmaakt. Met de quantumwands en het quantumwater kunnen we dus het transformatieproces vanuit de cellen helpen ondersteunen.

 

Wat is het verschil tussen Quantum energie en Vortex energie?

De Quantum wetenschap is ontstaan ná de klassieke wetenschap van Newton waaronder ook de opwekking (door mensen) van vortexenergie valt. Bij de Quantum wetenschap wordt de blauwdruk van het hulpmateriaal(zoals die in de frequentiestaaf is toegepast) gedépolariseerd en is vervolgens opgewaardeerd (veranderd) tot een Hoge Matrix frequentie van een andere staat. Dit gebeurt volgens het principe van intelligente verandering. Door verbinding met de eenheid van die hogere staat kan onmiddellijke overdracht van trilling plaatsvinden. Vanuit het Quantumveld kan er vortexwerking ontstaan. Deze is dan in perfecte eenheid met het veld en is door haar verbinding intelligent in toepassing, anders dan de door mensen opgewekte vortexwerking. De opwekking van vortex-energie door mensen, valt onder de klassieke wetenschap van Newton waarbij alles onderhevig is aan exacte bepalingen zoals snelheid, meting en verwachtbaarheid, en wordt opgewekt los van de Eenheid. Josef Newman (géén Newton) ontdekte in dat verband dat 'Vrije Energie' kan worden ontleend aan de opwekking van vortexwerking van electromagnetische velden. En dat door de losse opwekking de 'output' van de energie die uit het multi-dimensionale veld wordt getransporteerd vele malen groter is dan de energie die als 'input' beschikbaar was. Mede daardoor is de vele malen sterkere output van vortexenergie voor mensen te 'zwaar'. Bij het Quantumproces daarentegen worden de deeltjes gebracht in een hogere staat terwijl die in Eenheid met het veld continu verbonden zijn. Door de aansluiting op die staat is er aansluiting op het bewustzijn ervan en kan het individu hierdoor meeveranderen. Veel milder en natuurlijker dan bij de opgewekte vortexenergie waarbij een volle lading binnenkomt die gekanaliseerd wordt. Bij de vortexenergie is er veelal een intermediair nodig, bij de quantumenergie hoeft dat niet. De verplaatsing van deeltjes van de ene staat naar de andere (van A naar B) is voor de klassieke natuurkunde niet waar te nemen. In de quantumwetenschap is dat een natuurlijke verandering die optreedt en aan de hand van waarnemingen met een reeks van statistieken wordt vastgelegd. Door het niet-continu waarneembaarheidsprincipe ten aanzien van de plaats van het deeltje en dus de staat van ieder moment, is men eveneens door waarnemingen erachter gekomen dat deeltjes op sub-atomair niveau kunnen verdwijnen' (overgaan) in energie en omgekeerd aan de hand van beïnvloeding van het moment.

Daarbij zijn de kwaliteiten van een hoge matrix frequentie onderdeel van de verandering. Het geeft tevens aan dat er inderdaad een fundamentele intelligente dynamiek in de natuur om ons heen is anders dan de ´zekerheid´ van meetbare factoren zoals de klassieke wetenschap aangeeft, een zogenaamde dynamiek die aangeeft dat ieder deeltje op ieder moment in tijd en plaats aan verandering onderhevig is wanneer blootgesteld aan veranderingsfactoren binnen het intelligente levensveld. De Quantum wetenschap is grenswetenschap in optima forma. Om het te kunnen bevatten moet men breken met alle logica die de werkelijkheid op conventionele manier tracht te verklaren. Hoe betwistbaar de theorie in het begin ook was, vele experimenten hebben inmiddels aangetoond dat de Quantum fysica de werkelijkheid zeer nauwkeurig beschrijft en is zo één van de succesvolste natuurkundige wetenschappen ooit geworden.

 

Welke Frequentiestaaf moet ik gebruiken en wanneer?

Er zijn 4 soorten Quantum frequentiestaven:

De Drinking Wand (frequentiestaaf) gebruik je voor water. Het water werkt vervolgens  op de kleinste deeltjes van de cellen van je fysieke lichaam en zal direct invloed hebben op de verandering van het 'oude' lichaamswater en de informatie die daar opgeslagen is. De Drinking Wand kun je ook direct gebruiken op je lichaam. Leg het gedurende 15-20 minuten op een pijnlijke plek.

De Calming Wand gebruik je ook voor water. De trilling zal echter op je subtiele lichamen doorwerken zoals je emotionele, mentale en spirituele lichamen. Ook deze Wand kun je direct op je lichaam leggen of tegenaan houden. Ook zeer geschikt om te gebruiken bij meditaties, tijdens vergaderingen, examens etc. om in balans te komen zodat je jezelf kunt focussen.

De Flavor Wand heeft een blauwdruk die afrekent met lage trilling, het water in het drankje hoog hydrateerbaar maakt en intussen toch de smaak van het drankje instand houdt en waar nodig verbetert. Ook bij deze wand blijft het resultaat verbonden met het bewustzijn van het Quantum Levensveld.

De Garden Wand is aangepast aan de fysiologie van planten en gewassen. Het maakt gewoon deel uit van de totale potentie van het bewustzijnsveld terwijl het afgestemd is op dat specifieke doel.

De Tube voor Huis, Pand en Akkerbouw wordt aangesloten op de centrale waterleiding of op het irrigatiesysteem. De Quantum technologie is één met het leven en aangezien jij dat ook bent of hoort te zijn, is de toepassing erg simpel. Gewoon gebruiken en genieten van de eenwording met het levensveld van hogere frequenties. De voordelen zijn legio, zijn continu ter beschikking en worden voortdurend aangepast aan de omstandigheden van een groeiend bewustzijn. Levende dynamiek!

 

Hoe gebruik je de Frequentiestaaf?

- Roer de Drinking Wand Of de Calming Wand gedurende minimaal 10-20 seconden in je glas water.

- Laat zowel de Drinking Wand als de Calming Wand een poosje in je waterkan of karaf of doe dit gedurende de nacht. Het mag er ook gewoon in blijven liggen als je dat wilt. Je zult versteld staan van het resultaat.

- Roer de Flavor Wand (10 tot 20 seconden) in elk drankje. Koffie, thee, sappen, wijn, sterke alcohol, bier, soepen, etc. Neem deze wand met je mee op korte bezoeken wanneer je weet dat je een drankje wordt aangeboden of zo. Gebruik het als roerijzer terwijl je de suiker oplost in je koffie of thee.

- Neem de Wands altijd mee wanneer je langdurig afwezig bent. Je kunt dan de Drinking wand en de Calming wand naar keuze of samen in een fles mineraalwater doen.

- Sommige mensen willen liever de Drinking wand eerst gebruiken en na een poos de Calming wand. Andere slaan de Drinking wand over. Over het algemeen wisselen de mensen beide wands af en gebruiken tussendoor de Flavor wand voor hun drankjes.

- doe de Calming wand in je bad en laat die vollopen. De Drinking wand mag uiteraard er ook bij indien je dat prefereert. In feite is er géén enkele beperking. Het zijn slechts richtlijnen. Laat je creativiteit werken en doe wat je voelt dat het beste voor jou is.